رایزنی

رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران  متولی تقویت و گسترش روابط فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سریلانکا است.

نشانی این مرکز :No. 6 Sir Ernest De Silva Mawatha, Colombo 7, Sri Lanka

ساعت کار :  9 الی 17 دوشنبه تا جمعه

تلفن :   2575680-11-0094

نمابر : 2575682-11-0094

نشانی اینترنتی :   colombo.icro.ir